ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
11 ม.ค. 2565
12 ประกาศ ยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
05 ม.ค. 2565
13 ประกาศ โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 ม.ค. 2565
14 บัญชีรายชอื่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบยี้ยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2565
15 บัญชีรายชอื่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบยี้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
18
04 ม.ค. 2565
16 ประกาศบัญชีรายชอื่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบยี้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ม.ค. 2565
17 การขอน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคทางออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
04 ม.ค. 2565
18 ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
18 พ.ย. 2564
19 ประกาศแผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
01 ต.ค. 2564
20 ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
29 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.