ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 พ.ค. 2565
2 แจ้งเพื่อนสามารถติดต่อทางโซเชียลหน้าเว๊บไซต์ อบต.เขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
12 เม.ย. 2565
3 คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
21 ก.พ. 2565
4 ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตตำบลเขาพระทองประจำปีภาษี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
31 ม.ค. 2565
5 แต่งตั้งกรรมการจัดทำและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ม.ค. 2565
6 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
11 ม.ค. 2565
7 ประกาศ ยื่นแบบและการชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ม.ค. 2565
8 ประกาศ โครงการภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ม.ค. 2565
9 บัญชีรายชอื่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบยี้ยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ม.ค. 2565
10 บัญชีรายชอื่ ผู้มีสิทธิรับเงินเบยี้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180 โทรศัพท์ 0-7584-5114
Copyright @ 2008-2009 WWW.KHAOPHRATHONG.GO.TH: All rights reserved.